WP EXPERTS SINDS 2010

Verkoopvoorwaarden

Heb je vragen? Bel Themedutch B.V. Roermond, tel. 0475 - 217 755

Verkoopvoorwaarden Themedutch B.V.

Themedutch B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 66503078.

Artikel 1 – Definities

1. Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan een natuurlijk of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden aan Themedutch B.V. heeft verstrekt.
2. Onder “Opdracht” wordt verstaan het verzoek van Opdrachtgever aan Themedutch B.V. om tegen betaling werkzaamheden te verrichten of diensten te leveren.
3. Onder “Werkzaamheden” wordt verstaan al hetgeen de Themedutch B.V. ten behoeve van Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt of onderneemt of doet maken of ondernemen.
4. Onder “Opdrachtnemer” wordt verstaan een natuurlijk of rechtspersoon die een opdracht voor het verrichten van werkzaamheden van Themedutch B.V. heeft ontvangen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Themedutch B.V. gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod van Themedutch B.V..
2. Opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later door Themedutch B.V. gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 3 – Offertes, totstandkoming overeenkomsten, prijzen

1. Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Themedutch B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3. Een overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever.
4. Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzend-, transport-, en portokosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Themedutch B.V. zal de overeenkomst naar best vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor het overige is zij vrij de opdracht naar eigen creatief en technisch inzicht uit te voeren.
2. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Themedutch B.V. het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Themedutch B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Themedutch B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Themedutch B.V. zijn verstrekt, heeft Themedutch B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Themedutch B.V. is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard dan ook – als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Themedutch B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 – Contractsduur, uitvoeringstermijn

1. Overeenkomsten en opdrachten voor productie van websites, online en offline communicatie worden aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van een opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen of opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.
2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Themedutch B.V. zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal Themedutch B.V. de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. In afwijking van lid 3 zal Themedutch B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
5. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Themedutch B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6. Themedutch B.V. behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, Opdrachtgever krijgt hiervan 60 (zestig) dagen van te voren bericht.
7. Afwijkingen tussen enerzijds het oorspronkelijke door Themedutch B.V. geleverde ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk zet-, druk- of andere proef, en anderzijds het uiteindelijke door derden geleverde werk, deels of geheel ontstaan als gevolg van door Opdrachtgever kennelijk toegestane of geaccepteerde ontvangst van het werk door dataoverdracht of –transmissie kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

Artikel 7 – Contact met Opdrachtgever

1. In geval van telefonisch contact wordt alleen een briefing/memo gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van Themedutch B.V. aanleiding geeft.
2. Als de Opdrachtgever naar aanleiding van een toegezonden briefing/memo niet binnen vier werkdagen heeft gereageerd, wordt de inhoud van de briefing/memo als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en Themedutch B.V. aan de inhoud ervan gebonden.
3. Themedutch B.V. zendt briefing/memo’s naar een daartoe bij de opdrachtgever aangewezen contactpersoon.

Artikel 8 – Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één van beide partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 – Intellectueel eigendomsrechten

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt Themedutch B.V. zich alle rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Themedutch B.V. steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat of kan ontstaan op de Themedutch B.V. bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals strategieën, plannen, concepten, kopij, zetsel, ontwerp(deel)tekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, ook als de betreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Het oorspronkelijke ontwerpmateriaal blijft eigendom van Themedutch B.V..
3. De door Themedutch B.V. volgens haar idee of ontwerp te leveren of geleverde werken zoals strategieën, plannen, concepten, kopij, zetsel, ontwerp(deel)tekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van dat idee of vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of zover op de idee en ontwerp te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Themedutch B.V. bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt.
4. Opdrachtgever is gerechtigd het (ontwerp)werk te gebruiken uitsluitend voor het overeengekomen doel en op de overeengekomen wijze. Indien een in opdracht gemaakt ontwerpwerk anders wordt gebruikt dan is overeengekomen heeft Themedutch B.V. recht op een extra vergoeding van 50% van de oorspronkelijke vergoeding voor elk herhaald dan wel ander gebruik.
5. Een schadevergoeding zal tenminste het drievoudige van het bij Themedutch B.V. gebruikelijke tarief bedragen, met een minimum van € 500,= (vijfhonderd euro). Indien geen bedragen zijn overeengekomen is het bij Themedutch B.V. gebruikelijke tarief van toepassing. Voor zover Themedutch B.V. geen eigen tarief hanteert, is Themedutch B.V. gerechtigd adviesprijzen van de BNO te hanteren.
6. Ingeval van geleverde fotografie zorgt Opdrachtgever, dan wel de Opdrachtnemer ervoor dat de naam van de fotograaf duidelijk bij een gepubliceerde foto wordt geplaatst, dan wel met een verwijzing naar de betreffende foto in de colofon wordt opgenomen. Bij niet nakomen van deze voorwaarde wordt het bedrag verschuldigd aan publicatierechten met 100% verhoogd.
7. Bij publicatie van het ter beschikking gestelde ontwerpmateriaal verbindt de Opdrachtnemer zich om per omgaande en zonder verdere kosten een bewijsexemplaar van de publicatie of een fotokopie van de betreffende bladzijde aan Themedutch B.V. te doen toekomen. Dit lid is niet van toepassing op internet activiteiten.
8. EIke reproductie en/of beelddrager ongeacht het formaat, wordt beschouwd als zijnde een unieke beelddrager, tenzij als duplicaat aangeduid. In geval van vermissing of beschadiging van een unieke beelddrager waarvan niet is overeengekomen dat deze kon worden behouden, wordt een bedrag in rekening gebracht van vier maal het bedongen of het gebruikelijke honorarium voor een eventueel reeds overeengekomen wijze van publicatie met een minimum voor dit en alle andere gevallen van € 1.000,= (duizend euro).
9. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of reproductieaanduidingen op de betreffende unieke beelddrager.
10. Indien recht tot openbaarmaking wordt verleend omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalige publicatie op de overeengekomen wijze ten behoeve van een omschreven doel. Gebruik van ontwerpmateriaal in een volgende editie zonder toestemming van Themedutch B.V. is inbreuk.
11. Door Opdrachtgever aangeleverde materialen zoals foto’s en teksten blijven eigendom van Opdrachtgever (tenzij vooraf anders is overeengekomen) en kunnen te allen tijde worden teruggevorderd.
12. Door Themedutch B.V. ontwikkelde databasemodules blijven in eigendom van Themedutch B.V. en worden slechts voor de duur van de overeenkomst uitgeleend de Opdrachtgever.
13. Themedutch B.V. behoudt zich het recht voor de bij de uitvoering van de Opdracht opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen inbreuk wordt gemaakt op vertrouwelijke informatie of eigendomsrechten van Opdrachtgever.
14. De Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan wet- en regelgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. Opdrachtgever zal geen data naar de server van Themedutch B.V. uploaden waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

Artikel 10 – Opzegging hosting-en co-locating contracten.

1. De Opdrachtgever gaat hosting- en co-locating overeenkomsten met Themedutch B.V. aan voor de duur van tenminste 12 (twaalf) maanden. Partijen kunnen te allen tijde deze overeenkomst(en) schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 (één) kalendermaand in acht te nemen. Bij niet tijdige opzegging wordt de betreffende overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 (twaalf) maanden.

Artikel 11 – Spammen, gebruik programmatuur

1. Themedutch B.V. staat het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe. Mocht Themedutch B.V. klachten ontvangen over spammen met betrekking tot Opdrachtgever, dan heeft Themedutch B.V. het recht de server van Opdrachtgever uit te schakelen en de bestanden van Opdrachtgever van zijn server verwijderen.

Artikel 12 – Gebreken, klachttermijnen, bewijs

1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Themedutch B.V., bij gebreke van verval van het klachtrecht.
2. Indien een klacht gegrond is, heeft Themedutch B.V. de keuze tussen:
a. het alsnog verrichten van de werkzaamheden zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden, hetgeen door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar dient gemaakt te worden.
b. het vervangen van het geleverd nadat het oorspronkelijk geleverde retour is ontvangen;
c. aanpassing van het door haar in rekening gebrachte factuurbedrag; of
d. het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen pro rato restitutie van door Opdrachtgever ter zake reeds betaalde bedragen.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Themedutch B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
4. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Themedutch B.V. beslissend.

Artikel 13 – Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen, gelden de leden 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal worden afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Themedutch B.V., geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Prijzen worden met 50% verhoogd indien een gewone opdracht onvoorzien wordt veranderd in een spoedopdracht.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 (twee) weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien Themedutch B.V. met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Themedutch B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. Themedutch B.V. mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Themedutch B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijsstijgingen hebben voorgedaan of toeleveranciers hun prijzen verhogen. Onder een significantie prijsstijging wordt een prijsstijging van 3 % verstaan.
6. Alle overeengekomen tarieven die meer dan een jaar na de contractdatum van toepassing zijn, worden aangepast aan eventuele geldontwaarding. De verhoging vindt plaats overeenkomstig de procentuele stijging van het indexcijfer van de gezinsconsumptie zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 14 – Betaling, verrekening, wettelijke rente, kosten

1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, door overmaking op een door Themedutch B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.
2. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij dit schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende kosten betreffen:
a. commercialproductie- en (ether)mediakosten;
b. Porto- en andere verspreidingskosten voor post-reclamezendingen.
De onder a en b genoemde kosten dienen voordat Themedutch B.V. deze aan een derde verschuldigd is, aan Themedutch B.V. te zijn voldaan.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen renten en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de verschenen rente, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
5. Verrekening door Opdrachtgever is niet toegestaan.
6. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur wettelijke handelsrente verschuldigd.
7. Indien Themedutch B.V. incassomaatregelen treft, komen de buitengerechtelijke kosten – die gesteld worden op twee punten van de betreffende staffel van het toepasselijke gerechtelijke liquidatietarief met een minimum van € 250,= (tweehonderdvijftig euro) – voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd het recht van Themedutch B.V. de daadwerkelijke kosten te vorderen.
8. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Themedutch B.V., heeft Themedutch B.V. het recht de server uit te schakelen.
9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 15 – Niet-nakoming, opzegging, ontbinding, opschorting

Themedutch B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming of schadevergoeding), indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst aan Themedutch B.V. ter kennis gekomen omstandigheden geven Themedutch B.V. goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien Themedutch B.V. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
c. Opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling;
d. het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd;
e. het bedrijf van de Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
f. een onderhands akkoord wordt aangeboden;
g. op enig vermogensbestanddeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
h. ingevolge enige wettelijke verplichting mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan.
In een voorkomend geval zijn de vorderingen van Themedutch B.V. op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – eigendomsvoorbehoud / retentierecht

Ingeval Themedutch B.V. uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst zaken van of voor Opdrachtgever onder zich heeft zal de eigendom van deze zaken niet eerder overgaan, althans zal Themedutch B.V. niet gehouden zijn deze zaken te retourneren dan op het moment waarop integraal aan Themedutch B.V. voldaan zijn:
a. de door Opdrachtgever hiervoor verschuldigde som en het eventueel meerdere verschuldigde terzake alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en verrichte of te verrichten werkzaamheden;
b. alle vorderingen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst.

Artikel 17 – Beperking aansprakelijkheid, vrijwaring

Indien Themedutch B.V. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Themedutch B.V., voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Themedutch B.V. beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Themedutch B.V..
5. Opdrachtgever vrijwaart Themedutch B.V. voor:
a. claims die voortvloeien uit activiteiten van Opdrachtgever, en verplicht zich Themedutch B.V. binnen 48 uur op de hoogte te stellen als Opdrachtgever claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van Opdrachtgever. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst;
b. alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van Opdrachtgever vervaardigde communicatie uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd;
c. schade ontstaan als gevolg van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door intellectuele eigendomsrechten beschermd werk waarbij inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden;
d. schade ontstaan als gevolg van uitval van de servers van Themedutch B.V. of verlies van data of derving van inkomsten door storingen. Themedutch B.V. verplicht zich haar diensten up-to-date te houden om storingen zo veel mogelijk te voorkomen;
e. schade ontstaan als gevolg van beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Transportschade komt voor risico van de opdrachtgever.
6. Themedutch B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 18 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Themedutch B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Themedutch B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Onder overmacht wordt ten dezen in ieder geval verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Themedutch B.V., hetzij bij leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten de macht van liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen of andere overheidsmaatregelen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Themedutch B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Themedutch B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 2 (twee) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Themedutch B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19 – Overdracht en plichten

1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
2. In de situatie dat de (relevante activiteiten van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 20 – Partiële nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door Opdrachtgever ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Themedutch B.V. en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 21 – Afwikkeling relatie

In alle gevallen waarin de relatie tussen de Opdrachtgever en Themedutch B.V. eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en forumkeuze

In alle gevallen waarin de relatie tussen de Opdrachtgever en Themedutch B.V. eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 23 – Verkoop en voorwaarden online digitale producten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op de websites in eigendom van Themedutch B.V. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (downloaden van gratis of betaalde producten) via de webshop van Themedutch B.V. houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.
De prijzen zoals vermeld op www.themedutch.nl en www.theme-dutch.com voor aangeboden producten en diensten zijn in euro’s.
1. De betaling van aangeboden digitale producten op www.theme-dutch.com geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het digital product is na de succesvolle betaling automatisch downloadbaar via de account-pagina van de koper.
2. Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Themedutch B.V. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.theme-dutch.com beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.
3. Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Themedutch B.V.
4. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Themedutch B.V. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.
5. Themedutch B.V. garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.
6. Themedutch B.V. is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
7. Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan Themedutch B.V. U bent ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw computer en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten kunnen worden ontvangen en digitale producten kunnen worden gedownload.
8. Op de digitale producten van Themedutch B.V. berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
9. Op digitale producten van Themedutch B.V. geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.
10. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Themedutch B.V. vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
11. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

ARTIKELEN SPECIFIEK BETREFFENDE RECLAME-UITINGEN

Artikel 24 – Offertes

1. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijk afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Themedutch B.V. Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
2. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden beschouwd als begrotingsrisico behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
3. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door Themedutch B.V. ingeschakelde derden gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan voor zover daarmee in overeenstemming- van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Artikel 25 – Vrije producties / levering uit archief

1. Dit artikel is van toepassing op de levering van ontwerpwerk uit archief en op ontwerpwerk dat werd gemaakt op eigen initiatief.
2. Al het ontwerpmateriaal, als zichtzending ter beschikking gesteld of in bruikleen gegeven, blijft eigendom van Themedutch B.V. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Als zichtzending gevraagd en ter beschikking gesteld ontwerpmateriaal dat niet wordt gebruikt, dient door de ontvanger binnen tien werkdagen te worden geretourneerd. Voor in bruikleen gegeven ontwerpmateriaal dat wel wordt gebruikt, wordt een termijn overeengekomen waarbinnen het aan Themedutch B.V. wordt geretourneerd. Voor iedere dag dat de ontvanger het materiaal langer dan de genoemde tien werkdagen c.q. de overeengekomen termijn in zijn bezit houdt, wordt door Themedutch B.V. de volgende vergoeding in rekening gebracht: € 2,50 (twee euro en vijftig eurocent) voor elke reproductie van een ontwerp.
4. Al het door Themedutch B.V. op verzoek van opdrachtgever toegezonden of overhandigde ontwerpmateriaal, is vanaf het moment van ontvangst voor risico van opdrachtgever totdat het weer in het bezit van Themedutch B.V. is gesteld.
5. Indien net ontwerpmateriaal niet binnen 12 (twaalf) maanden na de overeengekomen termijn is geretourneerd, wordt het als vermist beschouwd. Alle rechten blijven ook dan bij Themedutch B.V. berusten.
6. In geval van beschadiging of vermissing van niet uniek materiaal wordt een bedrag in rekening gebracht van € 100,= (honderd euro) voor elke reproductie.
7. Indien de oplage van een uitgave in discussie is en indien deze mede bepalend is voor het toepasselijk tarief, heeft Themedutch B.V. het recht om door een registeraccountant de boeken van de gebruiker van zijn (ontwerp)materiaal te laten controleren op dit punt.

Artikel 26 – Aard en duur van de overeenkomst.

1. Themedutch B.V. behartigt de communicatiebelangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met of toestemming van Themedutch B.V. de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Evenmin is de Themedutch B.V. gerechtigd zonder overleg met of toestemming van Opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere Opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken Opdrachtgever.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen of zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de opdrachtgever aan Themedutch B.V. voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.
3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is Opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met Themedutch B.V. na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is overeengekomen bestaat de honorering van Themedutch B.V. voor die periode ten minste uit de volledige mediacommissie op basis van het door de Opdrachtgever goedgekeurde mediaplan.

Laatst bijgewerkt op 4 april 2017.